سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان

معرفی منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان نطنز
مرتع

مساحت مرتع شهرستان نطنز: 258562 هکتار
تعداد سامانهای عرفی شهرستان نطنز: 80 سامان عرفی
تعداد بهره بردار در مراتع ييلاقی، قشلاقی وميان بند شهرستان نطنز: 1062
تهیه طرح های مرتع داری شهرستان نطنز در سطح 123121 هکتار
بر اساس مطالعات سازمان خوار وبار جهانیFAO ارزش هر هکتار مرتع 232 دلار که 57 دلار آن  مربوط به تولید علوفه و مابقی (75 درصد) ارزش زیست محیطی مراتع را شامل می شود. توليد کل علوفه مراتع شهرستان نطنز
( 258562هکتار)، 11635290 کیلوگرم در فصل چرا می باشد که  ارزش ريالی آن با احتساب هر کيلوگرم علوفه خشک  6839 ريال، معادل 79/57 میلیارد ریال برآورد می گردد. ميزان گوشت توليد شده ناشی از تعلیف سالانه مراتع شهرستان نطنز 476190 کیلوگرم است که با احتساب قیمت هر کيلوگرم گوشت 200000 ريال،  ارزش کل گوشت توليد شده در مراتع 95/24 میلیارد ریال می باشد.


جنگل و بیابان
مساحت پديده های بیابانی در شهرستان نطنز

نام شهرستان مساحت بيابان (هکتار) درصد بيابانی بودن مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی (هکتار) مساحت کانونهای بحران (هکتار) مساحت جنگلهای دست کاشت تاغ (هکتار)
نطنز 80000 23/4 67483 38082 24983

ميزان خسارت ناشی از کانونهای بحران فرسايش بادی در شهرستان8 /13 ميليارد ريال در سال می باشد.

مساحت پديده های جنگلی در شهرستان نطنز

نام شهرستان مساحت جنگلهای ایران و تورانی (هکتار) مساحت ذخایر جنگلی
(هکتار)
مساحت اراضی جنگلی
(هکتار)
مساحت جنگلکاری با بذر بادام
(هکتار)
مساحت طرحهای ماده ۳(هکتار)
نطنز ۱۴۴۱ ۱۶۴۷ ۶۵۴۳ ۵۶۳ ۶۹/۷
- توان سالانه عرصه های جنگلی شهرستان نطنز در ترسیب کربن به میزان 210541 تن در سال و جذب CO2 به میزان 773838 تن در سال
- ارزش اقتصادی توان سالانه عرصه های جنگلی شهرستان نطنز در تنظیم گازها: 3/13 میلیارد ریال
- ارزش اقتصادی توان سالانه عرصه های جنگلی شهرستان نطنز در تنظیم شرایط اقلیمی: 103/96 میلیارد ریال
- برآورد ارزش اقتصادی سالانه عرصه های جنگلی شهرستان نطنز از نظر کنترل فرسایش بادی: 11/7 میلیارد ریال
- برآورد ارزش اقتصادی تنظیم جریانهای هیدرولوژیکی عرصه های جنگلی شهرستان نطنز: 2/18 میلیارد ریال
- هر هکتار جنگل و فضای سبز سالانه 2/5 تن اکسیژن تولید می کند. با این احتساب نواحی جنگلی شهرستان نطنز سالانه قادر به تولید 69558 تن اکسیژن می باشد.
- ارزش اقتصادی خاکزایی (تولید خاک) عرصه های جنگلی شهرستان نطنز: 11/22 میلیارد ریال


مطالعات و اقدامات انجام گرفته در بخش جنگل و بیابان:
تهیه طرح ذخایر جنگلی لابیدک- لافراخ و گله پاره شهرستان نطنز در سطح 1647 هکتار طی سالهای 1389 و 1393
تهیه طرح مطالعات جنگلهای دست کاشت در منطقه آقا علی عباس در سطح 6051 هکتار طی سالهای 1381، 1384 و 1385 و مستند سازی کلیه فعالیتهای بخش جنگل و بیابان


بهره برداری:
 تهیه طرح بهره برداری کتیرا در مناطق طار و یحیی آباد و آب سنجد در سطح 20835 هکتار با تولید کل 13103 کیلوگرم
 طرح بهره برداری اشنیان در منطقه آقاعلی عباس در سطح 3496 هکتار با تولید 56083 کیلوگرم


مهمترین اقدامات انجام شده از ابتدا تا کنون در جهت تثبيت مالکيت دولت بر انفال شهرستان نطنز
اخذ اسناد ملی در سطح 307270 هکتار  و 20630 هکتار اسناد اراضی موات(مجموعاً 327900 هکتار) از میزان 332000 هکتار اراضی ملی و دولتی استان
مانده جهت اخذ سند: 4100 هکتار


ضرورت تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی مرتعداران نطنز
بهره برداری صحیح از منابع طبیعی شهرستان بدون مشارکت خود بهره برداران عرصه های منابع طبیعی امکان پذیر نمی باشد. از طرفی بهره برداران منابع طبیعی تا پایان سال 1390به دلیل فقدان تشکل قادر به اخذ تسهیلات، حمایتهای بیمه ای، دفاع از حقوق خود و ... نبودند. به همین منظور شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی مرتعداران نطنز در سال 1391 با هدف بالابردن سطح زندگی بهره برداران عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری با رعایت اهداف توسعه کشاورزی و منابع طبیعی در سطح شهرستان نطنز  تاسیس گردید و تا کنون 130 بهره بردار عضو شرکت شده اند.

اطلاعات آبگیری طرحهای آبخیزداری شهرستان نطنز

ردیف نام طرح سال حجم آبگیری(m3)
1 بند خاکی طامه 1388 10.000
2 1389 10.000
3 1390 2.000
4 1391 42.000
5   1392 5.000
 
 
ردیف نام طرح سال حجم آبگیری(m3)
1 چکدم حوضه ی شهری(اوره)-بند1 1389 15.000
2 1390 37.000
3 1391 46.000
4 1392 18.000
 
ردیف نام طرح سال حجم آبگیری(m3)  
1 چکدم حوضه ی شهری(اوره)-بند2 1392 16.000  
 
ردیف نام طرح سال حجم آبگیری(m3)
1 پخش سیلابهای سراسیاب 1391 70.000
 
 
ردیف نام طرح سال حجم آبگیری(m3)
1 پخش سیلابهای ابیازن 1384 8.000
2 1388 4.000
3 1391 80.000
 
 
 
 
 
 
 
بازدید : 2498 7 دي 1393 ساعت 11:27 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری