اطلاعیه (قابل توجه کلیه مرتعداران روستایی، عشایر و مهاجر استان اصفهان)

 

«اطلاعیه»

 

قابل توجه کلیه مرتعداران روستایی، عشایر و مهاجر استان اصفهان

 

بمنظور مدیریت بهینه و بهره برداری مطلوب از عرصه های مرتعی و باستناد شیوه نامه ابلاغی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع مصوب 99/5/11 سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور، کلیه مرتعداران دارای پروانه چرای دام مکلفند حداکثر تا پایان سال 1400 نسبت به تهیه طرح مرتعداری از طریق مراجعه و ارائه درخواست مکتوب به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ذیربط اقدام نمایند. بدیهی است پس از انقضاء مهلت تعیینی و عدم تحقق این مهم، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان برابر مقررات جاری سازمان متبوع نسبت به ابطال حقوق مرتعداری افراد مشمول موضوع در قالب کمیسیون بند 42 اقدام خواهد نمود.

 

محمدحسین شاملی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اصفهان