بازدید رئیس و کارشناس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از ذخیره گاه جنگلی گله پاره شهرستان نطنز


بازدید و شناسایی ذخیره گاه جنگلی گله پاره توسط رئیس و کارشناس  اداره جنگل کاری استان و شهرستان در راستای تحقق بخشنامه 9 در 99 ریاست سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور ، به مساحت حدود 1000 هکتار