بازدید از پروژه جنگلکاری حوزه آبخیز ابیازن به مساحت 250 هکتار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی

در تاریخ 99/2/18 ریاست اداره منابع طبیعی  به همراه کارشناس جنگلکاری اداره از از پروژه جنگلکاری با بذر بادام کوهی  حوزه آبخیز ابیازن (از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ) بازدید و درصد موفقیت این طرح حدود 80 درصد براورد گردید.