بازدید فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از شهرستان نطنز

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ضمن دیدار صمیمی با همکاران اداره منابع طبیعی شهرستان با حضور در دادگستری شهرستان و ستاد نیروی انتظامی  با دادستان و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان در راستای تعاملات فیمابین دیدار نمودند.