حضور نیروهای یگان حفاظت اداره به همراه نیروی انتظامی و همیاران طبیعت جهت مسدود نمودن مسیر های منتهی به تاغزارها در منطقه ریگ شق به روایت تصویر