بازدید رئیس و کارشناس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی استان از پروژه مدیریت رواناب