بازدید معاون بودجه ریزی دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان جنگلها و مراتع کشور از پروژه های آبخیزداری و بیولوژیک شهرستان نطنز

بازدید  مهندس حقانی  معاون بودجه ریزی دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور به همراه مهندس گفتاری  رئیس برنامه ریزی و بودجه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از پروژه آبخیزداری و بیولوژیک حوزه ابیازن شهرستان نطنز