اجرای طرح کنترل کوچ

اجرای طرح کنترل کوچ در گلوگاه و مبادی ورود دام به شهرستان نطنز و هماهنگی مامورین دوشهرستان نطنز و اردستان جهت اجرای هرچه بهتر  طرح و جلوگیری از ورود دام به مراتع ییلاقی شهرستان نطنز و اردستان