آبگیری و سرریز بند خاکی روستای طامه و بند های سنگی و ملاتی و چکدم های اوره به روایت تصویر