بازدید امام جمعه ، نماینده مجلس، استاندار اصفهان، فرماندار ، ریاست دادگستری ودادستان از نمایشگاه و غرفه اداره منابع طبیعی به روایت تصویر