حضور اعضای شورای اسلامی و شهردار محترم شهر نطنز در اداره

صبح امروز اعضای شورای اسلامی شهر نطنز به همراه شهردار محترم شهر نطنز در اداره حضور یافته و ضمن دیدار صمیمانه با ریاست جدید اداره به بررسی مشکلات شهر نطنز پرداختند و رئیس اداره نیز ضمن تشکر از حضور ایشان و پیگیری امور قول هرگونه مساعدت در راستای وظایف  قانونی را دادند.