قلع و قمع دیوارهای احداثی غیر مجاز و خلع ید اراضی ملی تصرفی

در اجرای دستور قاضی محترم اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان نطنز، مامورین این اداره در معیت عوامل انتظامی به منطقه موسوم به گهر کشه اعزام و اراضی ملی در دوقطعه جمعاً به مساحت 430 متر مربع خلع ید و دیوارهای احداثی در آن قلع و قمع  و اراضی ملی خلع ید شده تحویل نمایندگان این اداره گردید.