اجرای پروژه آبخیزداری

اجرای پروژه آبخیزداری در شهرستان نطنز  با اعتباری بیش از 8.16 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی  به اجرای عملیات خاکی ، سازه های سنگی ملاتی و بیولوژیکی  در حوزه آبخیز ابیازن این شهرستان  اختصاص یافته است. این پروژه  که در مرداد ماه سال جاری شروع شده تاکنون بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.