اجرای کمربند حفاظتی

در راستای مشخص نمودن اراضی ملی و مستثنیات عملیات کمربند حفاظتی با استفاده از بنچ مارک (پایه بتونی) در روستای باغستان پائین ، مزرعه میلاندر ، مزرعه رباط سنگ با اعتباری معادل با 220000000 ریال از صندوق توسعه ملی در حوزه آبخیز ابیازن در حال اجراست.