سامانه دادور شروع به کار کرد


به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان ، سامانه دادور به آدرس الکترونیکی www.g4b.ir پس از طی مراحل آزمایشی واجرای موفقیت آمیز مانور اجرایی دراستان اصفهان ومعرفی کاربران توسط نمایندگان دستگاههای اجرایی به منظور رسیدگی به شکایات متقا ضیان وصدور مجوزهای کسب وکار راه اندازی شد.