حضور فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه نطنز در اداره

حضور جناب سرهنگ خدامیان  فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه نطنز به همراه آقای شاهدی مسئول مهندسی ناحیه مقاومت بسیج در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به اردوگاه قدس