حضور جناب آقای دکتر صفاری نماینده محترم مردم شهرستان نطنز در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار محترم

 بازدید  جناب آقای  دکتر صفاری  نماینده محترم مردم درمجلس شورای اسلامی و همچنین فرماندار محترم شهرستان از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری  و بررسی مشکلات مردم و اداره