بازدید معاونت محترم آبخیزداری استان از پروژه پخش سیلاب منطقه ابیازن

 جناب آقای مهندس امینی معاونت محترم آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و کارشناسان مربوطه به همراه سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان از پروژه پخش سیلاب ابیازن این شهرستان بازدید ومسائل و مشکلات مربوط به اجرای پروژه مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت
لازم به ذکر است پروژه مذکور با دو طرح مکانیکی و بیولوژیکی در حال اجرا می باشد.