شروع پروژه جنگل کاری به مساحت 250 هکتار

شروع پروژه جنگل کاری به مساحت 250 هکتار واقع در مزرعه رحمت آباد با هدف احیاء مراتع و حفاظت خاک