مقالات

نشریه جنگل و فرآورده های چوب

بررسی مشخصه های کمّی و کیفی درختان کبوده شیرازی  و تبریزی در
توده‏‏ های دست‏‏ کاشت غرب استان اصفهان

نویسندگان
1سهیل سهیلی اصفهانی ؛ 2اصغر فلاح
1کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی، گرایش جنگل‌داری، دانشکدۀ منابع طبیعی ساری، ساری، ‏ایران
2دانشیار گروه جنگل‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران